ខ្ញុំពុំទាន់មានអត្ធបទកំណាព្យ​ ដើម្បីបោះពុម្ភនៅឡើយទេ។​តែដើម្បីបើកទំព័រដំបូង​នេះ​ខ្ញុំសូមយក អត្ថបទ​កំណាព្យមួយឃ្លាដែលបានបកប្រែពីភាសាសង្រ្កឹតដែល មានសេចក្តី​ដូចនេះ

 

វិជ្ជានាំមកនូវវិន័យល្អ                                វិន័យបរវផ្តល់គិតយស

សេចក្តីថ្លៃថ្នូផ្តល់ទ្រព្យរបស់                     ទ្រព្យផ្តល់ធម៌ធម៌ផ្តល់សុខសាន្ត។

                     (ខ្ញុំមិនចាំទាំងចំណងជើងសៀវភៅ​ និងឈ្មោះអ្នកនិពន្ធទេ)

Advertisements