មានកំណាព្យ​ ក ខ រហូតដល់ អ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រង់តែបំឃ្លាដំបូងមកទេ។​ បើអ្នកពុំដែលឃើញ​កំណាព្យនេះ ទេ ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងចូលចិត្តវាជាពុំខានឡើយ។

កំណាព្យ ក ខ

(បទពាក្យប្រាំពីរ)

 

កកើតកកាយជាកូនខ្មែរ                                                ខខិតខំថែជាតិឲគង់

គគិតគូរជាតិក្រែងលិចលង់                                           ឃឃើញខ្មែរល្ងង់ឆាប់អប់រំ។

ងងើបមុខឡើងព្រមៗគ្នា                                              ចចងសាមគ្គីជាសង្គម

ឆឆាប់ជ្រុំជ្រេងក្រែងរលំ                                               ជជាតិជាធំងំក្នុងចិត្ត។

ឈឈានទៅមុខស្រុះៗគ្នា                                           ញញឹមការពារជាពិសិទ្ធ

ដកដាវសង្ឃឹមទុកក្នុងចិត្ត                                            ឋឋិតក្នុងឋានជ័យជំនះ។

                           (ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅតែងកំណាព្យខ្មែរ)

Advertisements